Praktijk informatie

Aanmelding en afspraken
Na een aanmelding via het digitale aanmeldingsformulier ontvang je van mij via de email naast algemene informatie tevens de algemene voorwaarden (behandelingsovereenkomst) en een afsprakenformulier. Consulten vinden op mijn praktijk altijd plaats na een (telefonische) afspraak. Een afspraak kan alleen op persoonlijke titel telefonisch door jou/jullie gemaakt worden en kan ook alleen door de jou/jullie zelf telefonisch worden geannuleerd. Zie ook afspraken afzeggen of verzetten.

Verwijzing
Bij veel zorgverzekeraars is een voorwaarde voor de (gedeeltelijke) vergoeding een verwijzing van je huisarts.

Vertrouwelijkheid
Met alle informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. Als gestalttherapeut heb ik een beroepsgeheim; alles wat je met mij bespreekt blijft vertrouwelijk, evenals de gegevens in jouw dossier. Ik zal geen enkele informatie aan anderen/derden doorgeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van jou.

Wel heb ik de vrijheid om met andere GGZ professionals (eveneens gehouden aan een beroepsgeheim) vakinhoudelijk te overleggen, als dit jouw begeleiding ten goede komt. Dit gebeurt echter altijd geanonimiseerd, dus zonder dat jouw naam of herkenbare zaken genoemd worden.

Verslaglegging
De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer je hierom vraagt en toestemming voor geeft, kan de huisarts schriftelijk op de hoogte gehouden worden van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Indien je hier geen prijs op stelt, kan dit  ook worden aangeven op het formulier van de algemene leveringsvoorwaarden, dat wordt aan jou toegestuurd na (telefonische) aanmelding op mijn praktijk.

De duur van de sessies
De individuele sessies duren 3 kwartier. EMDR, gezinstherapie en partnerrelatietherapie vindt plaats in dubbele sessies, deze duren dus anderhalf uur per keer. Ook het allereerste intakegesprek is een dubbele sessie. Deze duurt ook 1,5 uur.

Afzeggen van afspraken
Het is mogelijk een afspraak wegens onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, af te zeggen of te verzetten. Dit dient 48 uur voorafgaand aan de afspraak, telefonisch of per email,  te worden doorgegeven. Als de telefoon niet wordt beantwoord, kan 24 x 7 een boodschap worden ingesproken. Het antwoordapparaat registreert de tijd van afmelding. Lukt dit niet op tijd dan wordt het consult (de gereserveerde tijd) in rekening gebracht. De reden waarom je afbelt valt onder jouw verantwoordelijkheid en is hierop niet van invloed. Afzegging van een afspraak op de maandag, dient de vrijdag hiervoor uiterlijk om 17.00 uur te geschieden. Niet nagekomen afspraken, afspraken op de maandag, die vrijdags ervoor niet tijdig zijn afgezegd en afspraken, die korter dan 48 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht op basis van het uurtarief voor het betreffende (dubbel)consult.

Je kunt dus 48 uur van te voren afzeggen zonder financiële consequenties. Vaak is de annulering binnen 48 uur niet meer op te vullen met een andere afspraak. Vriendelijk verzoek om de afspraak alleen te verplaatsen of te annuleren als het echt nodig is.

Beëindiging
Elke behandeling wordt afgesloten met een afsluitend evaluatiegesprek, tenzij anders afgesproken. Je  kan op elke gewenst moment de therapie of het therapiegesprek – ook zonder opgaaf van redenen – beëindigen. Om de therapie goed af te ronden wordt een evaluatiegesprek op prijs gesteld. Ik heb als gestalttherapeut het recht de therapie eenzijdig te beëindigen, maar ik ben verplicht en, indien van toepassing de verwijzer op de hoogte te stellen van de beweegredenen. Ik heb als gestalttherapeut het recht de therapie of therapiegesprek onmiddellijk te beëindigen indien jij je misdraagt, bijvoorbeeld mij bedreigt, gewelddadig bent of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert.

Waarneming
In geval van meer dan 3 weken sluiting van de praktijk, is er telefonische waarneming geregeld, meestal met een collega-psycholoog uit de regio. Dit geldt alleen in geval van nood en bij zeer dringende vragen die de huisarts niet kan beantwoorden.

Dossier
Jouw dossier dien ik wettelijk verplicht (volgens de Wet Geneeskundige behandelovereenkomst(WGBO) vijftien jaar te bewaren. Daarna wordt het dossier vernietigd.  Conform de WGBO heb je recht op inzage in jouw dossier, indien je daar om verzoekt. Je kunt ook schriftelijk verzoeken jouw dossier te vernietigen, eerder dan genoemde 15 jaar.

Crisis
Als solistisch werkzame GGZ professional ben ik niet 7 x 24 uur bereikbaar, maar alleen tijdens kantoortijden. Problematiek waar van meet af aan duidelijk is dat dit niet toereikend zal zijn zal ik dan ook niet in behandeling nemen. Mocht er onverhoopt toch een crisissituatie ontstaan dan kun je buiten de kantoortijden contact opnemen met de huisartsenpost. Als zich tijdens de behandeling een langdurige crisissituatie ontwikkelt – die wij geen van beiden konden voorzien – dan zal ik de behandeling i.o.m. jou overdragen aan een centrum waar intensievere zorg kan plaatsvinden.

Klachtenreglement
Als je, op wat voor wijze dan ook ontevreden bent, vragen of klachten hebt, commentaar of kritiek hebt, op mijn werkwijze, zou ik het op prijs stellen als je dit met mij bespreekt, zodat we er mogelijk samen uitkomen. Ik kan ervan leren, tot nut van jouw behandeling en die van andere cliënten. Voor het geval we er samen niet uit mochten komen kan een derde (een andere psycholoog) gevraagd worden om in een gesprek verheldering te brengen en zo mogelijk tot een oplossing te komen in de kwestie.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan voorzien de beroepsverenigingen in een klachtenregeling en kun je bemiddeling aanvragen van een klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon van één van mijn beroepsverenigingen. De beroepscode, het klachtenreglement met de toelichting daarop is te vinden op de website van het NVAGT en de NBGT.  Van beide beroepsverenigingen ben ik lid.

In de  nieuwe wet Wkkggz ingegaan per  1-1-2017 wordt verder voorzien in een geschillencommissie, als de bemiddeling van de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris onvoldoende oplevert. Mocht je je willen op een vanuit overheidswege ingestelde onafhankelijke geschillencommissie dan kun je hierover informatie lezen op: http://scag.nl